Anbefalt!

5 SIDER OG 2 GODE FILMER, FOR Å FORANDRE VÅRE LIV!

Som en bakgrunn for å forstå hovedmålet bak Gjør Det Selv verkstedene, anbefaler jeg at man ser følgende dokumentarer:

1: David Attenborough: Et liv på vår planet

2: Milton Freidman: Free Trade. Free to Choose. Part 1.

Som David Attenborough er inne på, så er menneskeheten avhengig av å legge om mat, energi og material produksjonen, for å unngå ut-armering av landbruksjorden globalt og total kollaps av livsmangfoldet. Legger man ikke om går mennesket mot selvutslettelse, da man trenger mangfoldet og økosystemene på jorda for å overleve.

Eneste måten er å sørge for en omlegging hvor mat og alger produseres i lukkede vekstanlegg som benytter kunstig lys og automatisk gjødsling. Dette må kombineres med automatiske landbaserte oppdrettsanlegg for fisk.
Energien må gå over til å være 100% grønn energi.

Den beste måten for å oppnå dette, er ved at hver og en av oss tar ansvar!

Alger kan omdannes til biodrivstoff med en enkel kjemisk prosess.
Alger kan også gjøres om til en rekke plast typer, f.eks: PVA, nylon, polyester ABS, PVA, PC, PETG, osv.
Med andre ord kan man ved algeproduksjon ha både energien og plasten man trenger for å produsere med en 3D printer.
Dette vil da være en 100% miljøvennlig produksjon, som også fjerner CO2 fra atmosfæren.
Drivhus og alt utstyr til hydroponisk dyrking og alge produksjon, kan lages med miljøvennlig plast fra algeproduksjonen.

Et hustak på 200 kvm kan fort gi 1000+ liter tilnærmet gratis og miljøvennlig bioetanol pr år.
Men man kan selvfølgelig benytte underjordiske, eller andre fornuftige vekstanlegg til produksjonen.
Utviklingen går raskt og det rapporteres om over 10-15 000 liter biodrivstoff pr mål i utlandet med sollys.
Men det smarte er å benytte lukkede systemer som ikke opptar dyrket mark eller utmark.

Et GDS verksted hvor man produserer alger, vil kunne nyttiggjøre dette slik at man kan utvide produksjonen ved å lage mer produksjonsutstyr ut fra bioplast. Videre må GDS verksteder selv produsere lys diodene, med mer, med leire og andre lokale ressurser. Grønn kjemi!

I fremtidens samfunn, benyttes byggematerialer som kan kapsle inn CO2.
Dette kan man gjøre ved å fange CO2 fra lufta og tilføre algeproduksjonen, samt sørge for at CO2 fra produksjonen, forblir i prosessen. Sikker innkapsling av miljøskadelig plast i bygningsmaterialer, er det logiske.

Hvorfor investere milliarder i karbonfangst, når vi kan gjøre det selv og få et bedre samfunn av det?

Det alger trenger for å gro er i det store og hele kun vann, lys, varme, CO2, svovel og nitrogen.

Dette er noe man har tilgang på over alt i Norge og som enkelt kan lages ved et Gjør Det Selv verksted.
Videre kan man ha utstyret som omdanner biomassen til f.eks biodrivstoff eller miljøvennlig plast, ved et GDS verksted. Medlemmene vil kunne raffinere sine alger på verkstedet og eventuelt ha større volum lagret der.

Det enkleste hadde vært om lovverket ble endret, slik at landets innbyggere kunne lage bioetanol til eget forbruk.
Men vi kan jo bare lage en maskin som overfører alger til hydrogen, eller sette opp hurtiglager som drives av bioetanol og gir gratis ladning til lokalsamfunnet for å berge miljøet.

Men som en hver grønn politiker bør forstå: Det ville vært bedre om alle fossilbilene/lastebilene ble bygget om til å gå på bioetanol. Om intensive er at alle kan produsere miljøvennlige drivstoff selv så lenge de ikke benytter fossile eller råmaterialer som ikke er bærekraftig, så får man raskt en full brems i fossil forurensning og avskoging av verdens økosystemer.

Så lenge våre politikere stenger oss fra å gjøre verden miljøvennlig ved å beskytte et system hvor kun de «store» sitter med godene, så får vi dagens system!

Verdens regnskoger brennes ned, for å gi dårlig biodrivstoff som de kyniske tjener på!

Lag energien selv med alger og stopp problemet for all fremtid! Det er ekte bærekraft!

Det Enova og norsk politikk gjør, er å sørge for at alle arbeidere en dag må i krig mot aksjonærer som sitter på all robot teknologi og ikke ønsker å gi fra seg noe. 

Tror du private sykehus gir gratis legehjelp til landets innbyggere når statskassen er tom?
De med makt bryr seg kun om seg selv og kommer ikke til å dele mat eller goder med noen andre.
De drar heller til månen eller mars.

Hva gjør du når all kunde support, regnskap, produksjon, etc er helautomatisk og NAV har gått tom for penger og politikere er arbeidsløse på grunn av egen dumhet? 

Gå sammen i lokalområdet og gjør det selv, så vet du hva du har for fremtiden!
Gjør det miljøvennlig, så har dine barn en fremtid på jorda!

Siden man enkelt kan omdanne alger til miljøvennlig plast og benytte dette i vekstanlegg, har man ingen problemer med å løse mat problemene i verden. Man hjelper andre i gang med likt Gjør Det Selv verksted. Algene kan gro over hele verden.
Dette vil også fjerne CO2 fra atmosfæren, så lenge det også brukes til byggematerialer.
Polyester, nylon, osv. kan jo lages av alger. Klesproduksjon er bra for klimaet i fremtiden, -om man dropper olje og kull fra kullgruver som råvarer.

Dette kan løse mat problemet i hele verden.
Dette kan løse bo situasjonen og bevegelsesfriheten til hele verdens befolkning.

Løser man klimagass utslippene fra petroleumsindustrien ved å stå sammen og hjelpe hverandre, kan man løse alle problemene i verden!

Som Milton Freidemann snakket om, er det viktig med åpenhet i frihandel.

Vi må dele teknologien så alle kan lykkes!

Har man fremmedfrykt eller religions frykt, vil det være en langt bedre og riktigere måte å møte frykten på, ved å stille opp i humanitære prosjekter ved et Gjør Det Selv verksted. Å rope og hyle rasistiske ting i et forsøk på å få politikere til å få det slik en ønsker, hjelper ikke. Eneste måten å få bort fremmedfrykt og å løse problemer, er ved å møte frykten med modne forsvarsmekanismer. Det kan man enkelt og på en god måte med andre i et lokalt Gjør Det Selv verksted.

Ved å ikke være like grådige og selvsentrerte som våre politikere, vil vi kunne endre ting slik at verden kommer på rett kjøl.
Vi må ikke tenke stort. Vi må tenke lokalt, hightech og lite!

Boforhold, mat, klær, og forflyttningsfrihet er behovene som alle på kloden har.

Dagens grønne kjemi og matproduksjon, kan sørge for å få endringene som David Attenborough håper at kan komme på plass, for å redde menneskeheten og mangfoldet i naturen.

Demokrati bygger på prinsippet om frihandel, men slik er det ikke i de såkalte demokratiene.

Når man ser filmene med Milton Freidemann, forstår man avstanden som har oppstått.

Skolesystemet og juriststanden, kombinert med politikk og markedsmakt, har satt demokratiet tilbake.
Milton Freidemann hadde helt rett i retningen dette ville føre USA.

Ved å skape et samfunn hvor alle har mat, og kan 3D printe alt man trenger, -så får man frihet.

Man kan i dag 3D printe med jern, stål, aluminium, glass, titan, gull, sølv, platina, leire, betong, osv og alt av plaststoffer.
Primært alt som kan bli flytende ved å varme det opp, eller blir blandet eller bestrålt for å herde raskt og kontrollert, kan benyttes.

Det er tanken ved å kun benytte energi og trygge plasttyper som er produsert via biomasse, og kombinere dette med  alt annet man kan 3D printe ut, og automatisk få satt sammen ved å kjøre en datafil; som gjør ting interessant, da det betyr en god mulighet for å oppnå verdensfred.

Ved å dele filene som lages, vil alle som kan laste de ned, få laget det de trenger.

Vi trenger handel: patentbeskyttelses regelverket må bestå og regelverket som styrer skatteplikt i forbindelse med kommersiell produksjon, humanitær bistand, osv må bestå.
Selv er jeg ikke elektriker, men som firma/forening er det bare å CE godkjenne det elektriske apparatet du lager. Bare å sende inn egenmelding til CE registeret gratis. Blir lovlig da 🙂

Det vi trenger er en felles dugnad for å sette i stand et produksjonssted som så kan kopieres og sørge for sunne markeder over hele verden. Har alle sosial sikkerhet ved at mat og primærbehov er dekket felles for alle i lokalområdet, vil det skje store psykologiske endringer til det gode for verden.

Ved en felles dugnad, kan man bidra til å lage et verdenssamfunn hvor alle har det de trenger.
Så det ikke er misnøye, splid og hat!

Man kan i dag 3D printe en elektrisk motor.
Man har plast som er magnetisk, strømførende, isolerende, osv.
Det betyr at man også kan 3D printe kretskort og så sette på komponenter med robot armer, ved det lokale verkstedet.
En robotarm styrer automatisk ut i fra instruksjonen i datafilen.
Filen lages en gang og kan brukes av en hvilken som helst annen type robotarm som innehar nok akser for å gjøre operasjonene. Kunstig intelligens med video forståelse, har man alt laget i det åpne kildekode universet og lastes bare inn i systemet.
Dette overvåker alle prosessene og gjør det også slik at det er enkelt å lære opp en robot til å utføre en bestemt oppgave.
Kan du åpne et Word dokument og skrive det ut, kan du snart lage hva du ønsker deg!
Alt kan lages automatisk og miljøvennlig fordi det er snille personer rundt i verden, som deler sine design.

Med frihandel kombinert med den demokratiske tanken om å hjelpe de rundt, kan vi klare det!

Ved å styrke lokalsamfunnet, får vi samhold.

Det betyr bedre oppvekstsvilkår for våre barn.

Ved å ha alle basisbehov dekket, har man mulighet for å utfolde seg i sport, kunst, dans, drama, musikk, osv.
Man får tid til sin familie og venner. Kvalitets tid!

Det er derfor vi må få skaffet oss full oversikt over hva som kan benyttes fra nærområdene.
Det er mange som klager over leire i grunnen. Med grønn kjemi kan du gjøre om leire til aluminium, sement, porselen, glass, silisium, med mer.

Leiren i Norge er ofte av bergarter som granitt og feltspat. Man kan utvinne aluminium av disse bergartene også, 
men når naturen har nedbryt det ned til leire, slipper man en del av den kjemiske prosessen.

Det er alle slike prosesser vi må sette oss inn i, samt lage utstyr for å automatisk prosessere i småskala, slik at inngrepene ikke blir så store og alvorlige som når grådige bedriftseiere får tillatelse til av korrupte politikere til å ødelegge store landområder og vår verden!

Ved å dele datafilene, sørger man for at alle over hele kloden har den samme muligheten.
I stedet for at man må ha store produksjonssteder, kan man legge til rette for lokal små produksjon, ved at foredlings-teknologi ligger ute som datafiler og kan skrives ut med 3D-printere og robotisert utstyr. Markeds presset vil forsvinne, da gode løsninger rangeres høyest og gjør reklame overflødig. Ikke bare det, men det er lokalområdene som bestemmer over konsekvensene av egen drift. Kyniske bedriftseiere, jurister, politikere og andre, får ikke lenger tjent penger på å ødelegge jorda!
Vi er selvforsynt!

Man kan igjen få et Internett som ikke har behov for å lagre alt om brukerne og deres handlevaner og behov.

Ved å drive humanitære verksteder sammen som er åpne for alle i lokalsamfunnet, kan man endre hele verden.
I prinsipp er lovgivningen som styrer skatter og avgifter, samt patenter i forbindelse med kommersiell drift kontra veldedighet, forskning og privat bruk, lik over hele verden. Som veldedig foretak kan man bruke alle patenter i sin drift, uten å betale lisens.

Alt som lages ved et Gjør Det Selv verksted vil kunne kopieres, slik at man kan få en global utjevning på et langt høyere nivå enn hva vi har i dag. 

Frihandel får man ved at alle har et sted de kan gå for å produsere høyteknisk produksjonsutstyr til det de ønsker å jobbe med.
Med andre ord er det ikke lenger akademikere som sitter å styrer ting og holder arbeiderklassen nede ved å lage forskningsrapporter som vanlige personer ikke er i stand til å forstå. Last inn datafilen, skriv ut. Start å jobb!
Dvs, maskinen din skal jobbe. Det er jo ikke noe poeng i at alle skal ha spesialutstyr for alt. Vi trenger fornuftig handel.
Handel som ikke er priset ut av proposisjoner fordi jurister og andre har laget sperrer for å selv tjene penger på andres arbeide.

Gjør Det Selv verkstedenes viktigste funksjon, er å sørge for at alle kan jobbe lokalt.

Det betyr at det er viktig å bistå grundere i lokalområdet, slik at man får en sunn handel!

Jeg er demokrat i likhet med Aristoteles og jeg er uenige med alle som har forvrengt hans filosofi om demokratiet og dets verdigrunnlag i etterkant.

Det viktigste i et samfunn er etikk og moral. Verden styres av de som ikke har det godt utbygd, og derfor faller rettsstatene rundt om. Når en rettsstat står i dårlig forfatning, er det høytid for advokater og jurister. Det er det de lever av, de forstår juss, de har lært prinsippene, men snur ryggen til etikk og moral og tjener penger på ting som klart er feil i henhold til menneskerettighetene og vår grunnlov.

De tjener penger på urolighetene som oppstår i alle samfunnslag og er sammenflettet i det totale samfunnsbildet. De tjener penger på markedsmakten og den politiske turbulensen, og på missbruk/lovbrudd av det offentlige makt apparat. Til felles er kunnskapen de har, og hvordan de samlet benytter denne til egen fordel, istedet for etisk og moralsk for samfunnets beste.
Hvorfor endre noe som kan stoppe ordre tilgangen ved å skade juristnæringen?
Korreksjonen på dette kommer nå.
Byråkrati hører ikke hjemme i et demokrati, men det er et proteksjonistisk byråkrati som er skapt.

I et demokrati skal det ikke være så mange lover som hindrer befolkningen i å være kreative og føle frihetsfølelse. Det skal ikke være hindre som gjør at store deler av befolkningen føler seg handlingslammet til å gjøre noe produktivt eller blir hindret i å få sin rettssikkerhet oppfylt.
Det skal ikke være så stort stressnivå både tidsmessig og emosjonelt, at det får befolkningen til å slutte å involvere seg i samfunnet.

Med godt samhold, trenger man ikke lover og overformynderi i stor grad. I dag sperrer mye av lov og regelverket for at vi kan ha det bra på en enkel måte. Det sperrer for oppfinnsomhet og kunnskap. Det sperrer for at befolkningen på eget initiativ, rydder opp i miljøet.

Fult ut ser jeg på regelverkene som har oppstått i verdens land, som den største årsaken til kaoset som er i verden i dag. Jussen og politikken har styrt etter store aktørers agenda. Land med stor makt har benyttet makten for å lage hindre for andre land. Befolkningene rundt lider, da makten er plassert i hendene på personer som styrer ut fra egne interesser og ikke befolkningen som en helhet.

Ved å gå sammen om å skape en bedre verden ved å lage smarte løsninger for lokalsamfunnet, er det ingen tapere. Vi må få forholdene i lokalsamfunnet så bra, at vi automatisk lærer våre barn alt det de trenger for å kunne leve gode liv. Da trenger de ikke skole, og lærelysten kommer av nysgjerrighet, eventyr lyst og indre motivasjon.
Det er ens egne ønsker om å lære som må være drivkraft. Ikke at man må møte opp for å kun lære akademiske ting.
Alle kreative personer med personalitet som ikke passer inn i skolesystemet, blir jo presset ut av samfunnet som kun ser på karakterer og skolevalg.

Man får en stor andel tapere som ikke har forutsetningene til å lykkes i samfunnet.

Det gir uroligheter for samfunnet både internt og eksternt for alle land.

Overføres hovedansvaret for opplæring av barn til foreldre, får man en helt annen dynamikk i familiene. Med et sterkt lokalsamfunn, får man gode og trygge oppvekstsvilkår, da alle rundt hjelper til og støtter hverandre.
Vi får større frihet i hverdagen og blir sammensveiset som familier og venner i lokalsamfunnet.

Tilgivelse:

Dersom du har en øy med 100 snille og 100 slemme innbyggere, så får man det ikke bedre av at de 100 snille, dreper de 100 slemme.

For å få det bedre, må man hjelpe de 100 slemme til å være sterke nok til å være snille.
Sterke nok til å bryte gjennom illusjonene som underbevisstheten lager for å blokkere frykten, ved å livnære seg på drivkraften til de gode egenskapene som empati og sann glede.

Man får da 200 snille innbyggere på øya.

For at dere skal forstå dybden av det jeg sier, må jeg vise et utdrag av E-post sendte til statsminister Erna Solberg, 06.11-2019. Det som er viktig å vite i denne sammenhengen og som jeg opplyste Erna Solberg om, er at fMRI kan avklare med 100% sikkerhet om en person har lav eller fraværende empati. Psykopater har lav empati, sosiopater har laver empati og ofte helt fraværende.:
«

DEN MENNESKELIGE RESSURS I ET SAMFUNN

 Det vil fort være at man tenker at det å benytte fMRI for å kartlegge empati, vil føre til stigmatisering. Men dette er kun om man gjør omleggingen feil.

 Samfunnet har behov for personer med redusert empati og eventuelt frykt, da disse kan gjøre veldig mange nyttige og gode samfunns oppgaver. Ser man på helsevesenet, kan man gjøre slik at de som står for den mellom-menneskelige kontakten, har godt utviklet empati. Tenker her fastleger, med mer.

 Lege studiet kan endres slik at personer som kun ønsker å lære medisin og diagnose, men ikke gjør kirurgiske inngrep, kan redusere studietiden. Man tilrettelegger bare slik at personer får den spisskompetansen de trenger. (Skjerming av de med empati fra skade, ved å holde de unna de oppgavene som fort kan lede til skadet empati.)

 For politi er det også veldig mange situasjoner som trenger personer med redusert eller fraværende empati og frykt. Man må bare sørge for at rett person jobber med riktig type oppdrag. Også innen journalistikk trengs det personer med redusert empati og frykt.

 Listen over alle posisjoner man trenger forskjellige type personegenskaper er lang. Det viktigste er å sørge for at man er opplyst og at man forstår at vi alle har forskjellige egenskaper som kan nyttiggjøres i forskjellige posisjoner. Man må gjøre ting positivt ut fra personegenskap.

 Dette bør samfunnet starte å ta tak i tidlig, slik at et hvert individ får større forståelse for sine egne egenskaper. Dette kan man bruke til meget positive ting for samfunnet. Problemet er at ingen har tatt tak i slike ting tidligere, da man ikke har forstått eller sett hvor stor betydning det har for samspillet i samfunnet.»

I et samfunn hvor man er sammensveiset og har lært seg å omgås alle rundt seg på en god måte, trenger man ikke en rettsstat hvor preventiv straff er beskyttelsesmekanismen. Alle er i stand til å lære etikk og moral.
Etikk og moral sørger for at alle i samfunnet forholder seg på en god måte ovenfor alle rundt.
Ringvirkningen er at vi som individer får mindre psykiske belastninger som fysisk og emosjonelt stress, som gjør at vi håndterer hverdagen bedre. Ringvirkningene vil gi fred i familier og alle samfunnslag.

Det er dit vi må komme som innbyggere på jorda!

Ja, jeg snakker om en helt annen verden. Den verdenen hvor befolkningen har tatt makten tilbake og styrer lokalt ut fra alles beste. Da man lever i harmoni som følge av at mennesket i fellesskap har tatt makten over maskinene som jobber glade og fornøyde, for at vi skal kunne få utfolde oss som mennesker med kunst, kokke kunst, sport, filosofi, religions filosofering og religions praksis, håndverk, musikk, drama, erotikk, forskning, dans, familie, venner, turgåing, reising, oppdagelsesferder, osv.

Min drøm om Eden,

Ingar Andresen

2020

Del med verden!

Anbefalt!

Del med verden!