VEDTEKTER

VEDTEKTER
Dato: 28.09.2020


§ 1. Foreningens navn er Gjør Det Selv, Totenvika.


§ 2. Formål:


1. Utvikling av 3D-printere, roboter, laboratorieutstyr, tekstiler, maskiner og komponenter, kretskort, med

mer, laget av lokale fornybare resurser.


2. Forsking og utprøving av alternativ miljøvennlig energi og drivstoff, utvinnet av avfall eller fornybare

resurser man har i lokalsamfunnet. 

 

3. Forskning innen automatisk matproduksjon, biomasse og foredling. 


4. Forskning på bruk av biomasse for bruk til  byggmaterialer.


5. Forskning og utvikling av miljøvennlige transport midler laget av lokale råvarer eller biomasse.


6. Gratis kursing i sikkerhet og bruk av maskiner, utstyr, kjemikalier, gassproduksjon og andre formaliteter som trengs for lovlig og sikker produksjon og bruk i lokalområdet.


7. Biogass bank. Medlemmene kan lagre egen produsert biogass i felles tankanlegg.


8. La lokalsamfunnet få bruke produksjonsutstyret som er laget for å få et bedre samfunn.


9. Alt overskudd går til å støtte andre Gjør Det Selv verksteder og åpen kildekode for produkt utvikling og styringssystemer.


10. Bistå med humanitært arbeide. Formålet skal oppnås ved:

Salg av biprodukter, overskuddsmateriell og ting som kan produseres automatisk på maskiner som ikke
er i bruk til forskning og utvikling, pengeinnsamling og sponsor støtte.


§ 3. Organisasjonsform


Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller

eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.


§ 4. Medlemmene:


For å være medlem må man bo i lokalområdet.

Støttemedlemmer kan være fra hele landet.


§ 5. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet:


Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.


§ 6. Årsmøte:


Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall

stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme.
Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.


§ 7. Årsmøtets oppgaver:


Årsmøtet skal:

• behandle årsmelding

• behandle revidert regnskap

• behandle innkomne forslag

• fastsette kontingent

• vedta budsjett


Velge:

– leder og nestleder

– styremedlemmer

– varamedlemmer

– revisor. Revisor velges når foreningen oppnår fastsatt minstesats for revisjonsplikt.


§ 8. Ekstraordinære årsmøter:


Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 Styret


Foreningen har et styre på 2 medlemmer. Dette skal økes i takt med vekst og behandles på fremtidige styremøter. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.


Styret skal:


-Iverksette  møtebestemmelser

-Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse.

-Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og
bestemmelser.
-Representere foreningen utad. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede.
Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Signaturrett


Styrets medlemmer har signatur rett hver for seg. Hvis signaturrett i tillegg blir tildelt bestemte roller

eller personer utenom «styret i fellesskap», bør dette gå frem av vedtektene.


§ 11 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


§ 12 Oppløsning


Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Gjør Det Selv!

Her er vedtektene slik det ble levert til Brreg i forbindelse med registrering av foreningen.

Andre som ønsker å starte et GDS verksted kan modifisere slik de måtte ønske og benytte til egen registrering.

Last ned som PDF: